Kalabhairava Ashtakam Telugu Pdf

Kalabhairava Ashtakam Telugu Pdf: Kalabhairava Ashtakam Telugu Pdf free download, కాలభైరవ అష్టకం pdf, kalabhairava ashtakam download in telugu, కాలభైరవ అష్టకం కావాలి, కాలభైరవ మంత్రం, kalabhairava ashtakam mp3 download, kalabhairava stotram in telugu, kalabhairava ashtakam lyrics, teekshna damstra kalabhairava ashtakam, Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Telugu Pdf.

Kalabhairava Ashtakam Telugu Pdf
pdf of Kalabhairava Ashtakam Telugu

Kalabhairava Ashtakam in Telugu

కాలభైరవాష్టకం

దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ ।
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥

భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్ ।
కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 2 ॥

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయమ్ ।
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 3 ॥

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోక విగ్రహమ్ ।
నిక్వణన్-మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీ లసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 4 ॥

ధర్మసేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం
కర్మపాశ మోచకం సుశర్మ దాయకం విభుమ్ ।
స్వర్ణవర్ణ కేశపాశ శొభితాంగ నిర్మలం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 5 ॥

రత్న పాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్య మద్వితీయ మిష్ట దైవతం నిరంజనమ్ ।
మృత్యుదర్ప నాశనం కరాళదంష్ట్ర భూషణం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 6 ॥

అట్టహాస భిన్న పద్మజాండకోశ సంతతిం
దృష్టిపాత నష్టపాప జాలముగ్ర శాసనమ్ ।
అష్టసిద్ధి దాయకం కపాలమాలికా ధరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 7 ॥

భూతసంఘ నాయకం విశాలకీర్తి దాయకం
కాశివాసి లోక పుణ్యపాప శోధకం విభుమ్ ।
నీతిమార్గ కోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 8 ॥

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తి సాధకం విచిత్ర పుణ్య వర్ధనమ్ ।
శోకమోహ లోభదైన్య కోపతాప నాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధ్రువమ్ ॥ 9 ॥

ఇతి శ్రీమచ్చంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ ।

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Hindi

कालभैरवाष्टकम्

देवराज सवयमन पवनांगरी पंकजामी
व्यालयजना सूत्रमिंदु सेकरम कृपाकरम।
नारददी योगीवृंदा वंदीथम दिगंबरम
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥1॥

भानुकोटि फास्फोरस भवब्धितारकम् परम
नीलकंठ मेपसिथार्थ दयाकम त्रिलोचनम।
कलाकला मम्बुजाक्ष मस्तशुन्य मक्षराम
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥2॥

सुलतंका पसदंदा पानीमदी है कारण
श्यामकाया मदिदेव मक्षराम निरामयम।
भीमाविक्रम प्रभु विचित्र तांडव के प्रिय
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥3॥

भक्ति मुक्ति दयाकम प्रसादचारु प्रतिमा
भक्तवत्सलम राज्य समस्तलोक विग्रहम है।
निकवनन-मनोजना हेमा किन्किनी लसत्कटिम
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥4॥

धर्मसेतु का शासन है त्वाधर्ममार्ग का संहारक
कर्मपसा मोचाकम सुशर्मा दयाकम विभूम।
सुनहरे बाल सुंदर और शुद्ध होते हैं
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥5॥

रत्न पादुका प्रभाभिराम पदयुगमकम
नित्य मदवितीय मिष्ट देवत्व निरंजनम।
मृत्यु का नाश करालदामस्त्र का वेश है
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥6॥

अट्टाहास भीना पद्मजंदकोश के वंशज हैं
दृष्टिपात नस्तपा जलमुगरा सनम।
अष्टसिद्धि दयाकम कपालमालिका धर्म
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥7॥

भूतसंघ नेता विशालकीर्ति दयाकामी
काशिवासी लोक पुण्यपापा शोदकम विभूम।
नीतिमर्ग कोविडम् प्राचीन जगतपति है
कासिकापुरधिनाथ कालभैरवम भजे ॥8॥

कालभैरवाष्टकम पढ़ना प्यारा है
विचित्र पुण्यवर्धनम् ज्ञान को प्राप्त करने वाला है।
सोकामोह लोभदैन्या कोटपापा नाश करता है
ते प्रायंति कालभैरवंघरी सन्निधिम ध्रुवम ॥9॥

इति श्रीमचंकराचार्य विराचितम् कालभैरवाष्टकम संपूर्णम्।

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in English

Kalabhairava Ashtakam

Indu kalaadhara sthuthi sisira chandra
Sekhara kambu kudita punya padangustha
Nirutha namdha kunda jana vahana pani
Pranava nadha kalabhairava namosthuthe

Shoolagna pasangusa pushpa banabishta
Kante bhrugangna chandrashekhara thandava
Nandishwara pramadha nadha maheswara
Pranava nadha kalabhairava namosthuthe

Lalata pundra nandhi vahana shoolapaane
Dandaksa kambhoja thalpasritha pani raitha
Kasi pura dhesika bhooda bhavya roopa
Pranava nadha kalabhairava namosthuthe

Srishti kartha vichithra chithra loka palaka
Kasi kshethra nivesa bhootha niketha naatha
Sri Visweshwara vandhya thri kona madhyaga
Pranava nadha kalabhairava namosthuthe

Baktha vatsala kalathra raksha karo
Shivathmajatha sambhava karunyaroopa
Mamtha kaarana bhootha kala bhairava
Pranava nadha kalabhairava namosthuthe

Kala Bhairava aashtakam kim vaa punyam
Patthena yaH srunuyath vaa
Kala Bhairava aashtakam, smruthi mavrutham
Vaaheth swabheepsitham

Kalabhairava Ashtakam kya hai?

कालभैरवाष्टकम् आदि शंकराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में संपादित एक नौ श्लोकों का समूह है. इस के आठ श्लोकों में कालभैरव के गुणों का वर्णन एवं स्तुति की गयी है।

इसका जाप करने आपको मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। यह गीत (श्लोक) आपको शिव के करीब ले जाएगा और जब आप भजन का जाप करते हैं तो आप शिव को महसूस कर सकते हैं। आपके सभी मुद्दों का समाधान होगा क्योंकि काल (समय) आपके पक्ष में रहेगा।

भक्तों को पूर्ण विश्वास है कि भैरव की पूजा करने से उन्हें समृद्धि, सफलता और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है और वित्तीय समस्याएं दूर होती हैं। उन्हें काम और लोभ और भय जैसी सभी बुरी चीजों का नाश करने वाला माना जाता है। वह उन कमजोर महिलाओं की रक्षा करता है जो उसकी मदद चाहती हैं।

Download Kalabhairava PDF in Telugu

To download the Kalabhairava pdf in Telugu, you can download by the link given below OR you can buy it from Amazon online.

https:// mega.nz /file/smtnzYKT#6z_X-S08yY7QuBrEY7nfbp-i1wvyolMnEaumTAShy3U